Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp ve İntegratif Tıp nedir?

Doğal ürünlerin incelenmesi yeni değildir ve yeni ilaç keşfine dair faydalı oldukları kanıtlanmıştır. Dünya çapında süregelen kapsamlı araştırmalar ile kanserin önlenmesi ve tedavisindeki rolleri açısından doğal ürünlerin incelenmesine ve değerlendirilmesine devam edilmektedir. Bu araştırmalardaki çalışma ilkeleri, tıbbın uygulanabilir olmasında hayati önem taşımaktadır. Tıptaki gelişme ve uygulamaların bilime dayalı olarak ele alınması şarttır. Bu açıdan terminoloji olarak çok kullanılan ve birbiriyle çok karıştırılan “Alternatif” ve “İntegratif” tıp terimlerinin tanımlanması ve ayrımının ortaya konması gerekmektedir.

Alternatif Tıp, modern tıbbı reddederek tamamen kendi yöntemlerini kullanan bir yöntemdir. Modern tıbbın gelişimini tamamen yadsıdığı ve bir kenara bırakarak yol aldığı için bilim dünyası için şüpheyle bakılan bir yöntemdir. Kanser ile ilgili deneyimlerin ve vakaların, modern tıbbı taşıdığı nokta henüz tamamen kenara atılamayacak kadar hayati tedavi yöntemlerini içinde barındırmaktadır. Bilgi ile yoğurulmuş her türlü deneyimin insanlığın hizmetinde olması gerekmektedir.

“Alternatif Tıp” böyle bir durumda çok büyük risk taşımaktadır. Bu sebeple uzmanlar tarafından önerilmeyen bir yöntemdir. Ancak özellikle incelenmesi gereken yanları da yok değildir. 2018 yılında Johnson ve arkadaşları ‘’Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival’’ başlıklı derlemelerinde, alternatif tıp kullanıcılarının ortak özelliklerine bakıldığında yüksek eğitim seviyeli, gelir düzeyleri yüksek, genç ve ileri evre hastalar oldukları göze çarpmaktadır. Bir başka deyişle klasik onkolojik tedavileri dışlayan insanların yüksek eğitim seviyelerine sahip olmaları önem arz etmektedir. Bu eğitim seviyesindeki insanların modern tıbbı reddetmeleri, modern tıp açısından bir güven sorunu olarak karşımızda durmaktadır.

Tamamlayıcı (Komplementer) Tıp, geleneksel yöntem ve molekülleri ana tedavi aracı olarak görmez. Modern tıbbın ana tedavi modellerine yardımcı tedavilerdir. Yani yan etkilerin azaltılmasına, hasta uyumunun arttırılmasına yönelik kullanılan yöntemlerdir.

İntegratif Tıp dediğimizde ise bambaşka bir olgudan bahsediyoruz. İntegratif Tıp, geleneksel yöntemlerin, doğadan gelen moleküllerin etkilerinin, modern; yani bilimsel yöntemlerle kanıtlanarak insanlığın hizmetine sunulması anlamına gelmektedir. Geleneksel yöntem ve moleküllerin etki mekanizmaları modern yöntemlerle açıklanmıştır. Amacı tedavidir. Modern tedavi ile birlikte ve bazen tek başına bile uygulanabilir. Modern ilaçlardan farklı olarak, lisanslanamayacak olmaları nedeniyle büyük ilaç şirketlerinin ilgilenmediği moleküllerdir. Bilgi temelinden yola çıkan, bilim süzgecinden geçirilerek ve bütün uygulama esaslarının kurallar çerçevesinde belirlendiği, insan merkezli çalışan, tedaviye yönelik bir bilim dalı olan İntegratif  Tıp, tüm dünyada kabul edilmiştir. Modern tedavilerle birlikte, konuyla ilgili uzman hekimlerin gözetiminde kullanılması önerilmektedir. Tüm dünyada İntegratif Tıp Bilim Dalıdır.

Tedavi yöntemi kişi odaklıdır. İnsanı, zihni, ruhu ve vücuduyla, çevresiyle birlikte bir bütün olarak görür ve değerlendirir.
Modern tıbbı reddetmez; geleneksel ve alternatif yöntemleri tek başına kabul etmez. 
Yöntemleri ya da tedavileri bilimsel süzgeçlerden geçirir ve bu aşamadan sonra bunları bir birleşim içinde, hasta odaklı ve hastaya en yüksek yararı getirecek şekilde uygular. 
Sadece tedavi ile yetinmez. Hastalıkların önlenmesini sağlıklı yaşam görüşünü odağına koyar. 
Hastayı bir bütün olarak görür. Davranışsal, bilişsel algılarında ve beslenme alışkanlıklarında değişim yaratarak daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşama ulaşmasını sağlar.
Kanserde hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltmaktan öte, daha başarılı tedavilerin önünü açacak yaklaşımlar sunar.

İntegratif Onkoloji Birliği, İntegratif Onkoloji Uygulama Kılavuzu

Dünyada çok ciddi düzeyde asistan yetiştiren, poliklinik hizmeti veren ve araştırmaların en hızlı artış gösterdiği bilim dallarından biri olan tıp çok hızla ilerlemekte ve gelişmektedir. Tıp sektörüne tıp dergilerine bir göz attığımızda, gerçekten çok önemli kurumların, kuruluşların, bilim insanlarının dahil olduğu İntegratif Tıp dergilerinin ortaya çıktığını ve bunların hızla bilgi ürettiğini görmekteyiz. Dünyada bu konuda en ileri durumda olan ülke Amerika’dır. Amerika’da sırf bu konuyla ilgilenmek için kurulmuş İntegratif  Onkoloji Birliği (SIO-www.IntegrativeOnc.org), kanıt temelli bilginin bilimsel değerlendirmesini, yayılımını ve Bütüncül tedavilerin uygun klinik yapılandırmasını desteklemek amacıyla kurulmuş bir uluslararası örgütlenmedir ve oldukça etkin olup yenilikçi ve bir o kadar da çığır açıcı çalışmalara imza atmaktadır. Bunlardan biri de yayınladıkları İntegratif Onkoloji Uygulama Kılavuzu’dur.

Bu kılavuz ile kanser hastalarında bütüncül tedavilerin yaygın şekilde kullanımına dikkat çekilirken, kanıt ve gerekçelere dayalı öneriler sunulmuştur. ‘İntegratif’’ ve ‘‘Alternatif’’ tedaviler arasındaki farkın önemi ve anlaşılması gereği özellikle vurgulanmaktadır. 

Ana akım tedavi ile birlikte ve/veya yardımcı olarak kullanılan İntegratif tedavi yöntemleri hastalık belirtilerini izlemeye ve denetim altında tutmaya, hastanın yaşam kalitesini artırmaya ve genel hasta bakımına katkıda bulunmaya hizmet eden yöntemlerdir. Alternatif tedaviler bilimsel olarak kanıtlanmamıştır ve ana akım tedavi yerine kullanılmakta veya ana akım tedavi yerine geçerli terapötik seçenekler olarak önerilmektedir. Bu yaklaşım, gecikmiş tedaviye neden olabilmektedir. Hastalığın iyileşme olasılığını azaltabildiğinden onkoloji alanında özellikle sorunludur. Alternatif tedavilerin işe yaramadığının aksine hastalığı olumsuz yönde etkilediğinin ispat edildiği çok sayıda deneyim söz konusudur. Zaman içinde, bazı integratif tedavilerin güvenli ve etkin olduğu kanıtlanmıştır. 

İntegratif onkoloji bilimsel bir yöntemdir ve tüm dünyada bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Hastaların tedavisine yönelik bir yaklaşımdır. İntegratif onkoloji bilimsel yöntemleri kullanarak diğer bilimsel yöntemlerle insanların hayatlarına daha çok dokunabilmeyi hedeflemiştir. 

Ana kanser merkezlerindeki ve organizasyonlardaki önde gelen onkologlar ve onkoloji uzmanlarınca kurulan İntegratif Onkoloji Birliği ve İntegratif Onkoloji Derneği Dergisi, faydalı, yardımcı bütüncül yöntemlerdeki kalite araştırmalarını ve doğru şekilde uygulanmasını ortaya koymak için, konuları uygun olmayan tedaviler ve "alternatifler"den ayıracak gerekli terminolojinin kullanımına çok büyük önem vermektedirler. 


https://integrativeonc.org
Amerikan Kanser Derneği ve İntegratif Onkoloji Derneği Birlikte Çalışmaktadır.

 

https://journals.sagepub.com/home/ict

Hızlı İletişim